Política de privacidad

Informació sobre protecció de dades

Informació social

Identidad: Edukative, S.L.
NIF: B-66284373
Direcció Postal: Andrade, 15-17, 08018, Barcelona
Telèfon: 93 165 24 90
Email: rgpd@edukative.es

Per a què utilitzem les dades?

La recollida i el tractament de les dades personals per part d’Edukative es realitzarà amb les següents modalitats, segons el supòsit del que es tracti:

  • Per a qui realitzi la contractació dels nostres serveis, es recullen les dades per a procedir a l’Alta a la Zona Client, per informar sobre els serveis prestats per Edukative o les empreses del grup, i per al compliment de les obligacions legals en el marc de la contractació realitzada.
  • Per a qui proporcioni dades per obtenir més informació sobre els serveis d’Edukative, les dades seran tractades únicament als efectes de procedir a l’enviament de la informació sol·licitada.

Així mateix, les dades de navegació i cookies es podran utilitzar amb la finalitat de millorar l’accessibilitat del usuari i millorar la navegació, així com amb la finalitat publicitària, segons l’establer a la política de cookies, que és acceptada al inici de la navegació.

També és possible la recollida de dades per altres finalitats específiques indicades en cada supòsit concret, com pot ser la participació en sortejos, promocions o campanyes.

Edukative també pot interactuar amb els usuaris a través de les seves xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin…). Les dades rebudes a través de les xarxes socials seran tractades i emmagatzemades seguint aquesta mateixa política de privacitat, així com la que en cada cas faci pública cada xarxa social o proveïdor de serveis.

Per últim, a través d’aquesta pàgina web també es podran rebre candidatures per a les ofertes de treball obertes. Les dades rebudes seran tractades únicament amb la finalitat de valorar les candidatures i realitzar el procés de selecció.

Duració

Les dades personals proporcionades per a la contractació de serveis seran conservades per Edukative durant el temps que sigui necessari per tot allò relacionat amb el serveis a prestar.

Les dades seran eliminades en un termini de 5 anys des de la finalització de la relació contractual, als efectes d’acomplir la normativa tributaria i sectorial.

Per la resta de les dades personals el termini de conservació serà de 2 anys des de la recollida de la dada i sempre que el titular de les dades no indiqui el contrari. En el cas de donar el consentiment per a l’ús de les seves dades amb finalitats promocionals, les dades seran tractades fins que el titular de les mateixes no exerciti el seu dret a la oposició.

Legitimació

La base legitimadora de l’ús de les dades personals és el consentiment de l’usuari, ja sigui mitjançant l’acceptació de la política de cookies o de la política de privacitat, per a la recepció d’informació comercial o la gestió del contracte.

Així mateix, Edukative estarà legitimada per a l’ús de les dades personals amb la finalitat per a la que s’hagin proporcionat, com pot ser la prestació dels serveis o la valoració d’una candidatura. En aquests casos la base legitimadora del tractament serà el compliment d’un contracte o relació jurídica per part d’Edukative.

L’usuari que accepta la present política manifesta ser major d’edat i tenir plena capacitat per acceptar-la, quedant Edukative exonerada de responsabilitat per la falta de capacitat del acceptant.

Cessions de dades a tercers

Edukative podrà cedir dades a tercers als efectes de garantir la correcta gestió dels contractes.

Aquesta cessió podrà ser, per exemple, a una franquícia per tramitar l’alta del contracte, a un centre d’atenció telefònica per a la gestió de l’atenció al client, a una empresa de recobrament en cas d’impagament, a fitxers de morositat, …

Tots els terceres cessionaris de dades es troben situats als Estats Membres de la Unió Europea i en cas de que aquests prestin serveis per Edukative, l’accés a les dades es realitzarà en el marc d’un contracte, on quedaran clarament establertes les obligacions del proveïdor en relació al accés a dades per compte d’Edukative.

També s’informa de que les dades podran ser cedides a les Administracions o als organismes judicials sempre que existeixi una obligació legal d’enviar-los.

Així mateix, Edukative, S.L. podrà cedir les dades personals a altres empreses del grup Edukative per a la gestió del contracte o per a l’enviament d’informació comercial; en aquest segon supòsit, el titular de la dada haurà de d’haver donat el seu consentiment previ al efecte.

Categoria dades

Les dades que Edukative recollirà i tractarà són:

 • Nom
 • Cognoms
 • Direcció postal
 • DNI
 • Telèfon
 • IBAN
 • Email
 • Cookies
 • Impagats
 • Qualsevol altre dada necessària per a la prestació del servei

Drets

Com usuari té el dret de retirar o revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, demanar una correcció o modificació de les dades i per exercir els drets d’accés i de cancel·lació de les dades per escrit a rgpd@edukative.es o contactar amb nosaltres per carta adjuntant una fotocòpia del teu DNI o un altre document d’identitat a Edukative, S.L., Andrade, 15-17, 08018, Barcelona.

També tenen dret a reclamar la limitació del tractament i la portabilitat de les seves dades a través dels mitjans indicats en el paràgraf anterior.

També teniu dret a presentar una queixa o practicar un procediment de protecció de drets a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Informació Addicional

Edukative aplicarà a les dades personals recollides, les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir la seguretat, confidencialitat i disponibilitat d’acord a l’estat de la tècnica. Així mateix, i tenint en compte la importància que tenen per a l’Usuari les seves dades personals, Edukative es compromet a informar-li de qualsevol situació que hagi pogut posar en perill la confidencialitat i disponibilitat de les seves dades, així com a informar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de qualsevol menyscapte de la seguretat de les dades. Aquesta obligació no serà exigible quan la comunicació de la incidència als Usuaris pugi posar en major risc les dades dels mateixos o quan sigui improbable que la violació de la seguretat de les dades personals comporti un alt risc per als drets i llibertat dels seus titulars.

Per qualsevol qüestió relacionada amb les funcions del Delegat de Protecció de Dades, pots escriure’ns directament a rgpd@edukative.es.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Edukative són vertaderes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes per tal de que, en tot moment responguin a la seva situació actual.